livemarks

Zawiadomienie o terminie 3 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.3.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

28 grudnia   2018 r. (piątek  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Mędrzechów  na lata  2019 -2025 .
 5. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały.
 6. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały  .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  gminy  Mędrzechów  na rok 2019 .
 8. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały
 9. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu  uchwały .
 10. c) dyskusja
 11. d) głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów  na 2019 r.      wraz  z autopoprawką  .  
 12.      Podjęcie  uchwały w sprawie   zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2018 .
 13.    Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

         przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia

         pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób

         objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-

          2023.

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w

        formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

        osób objętych wieloletnim rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata

         2019-2023.

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki ,

          Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  dla

          Gminy  Mędrzechów na    2019 rok.

 1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy  Rady Gminy Mędrzechów  na rok  2019 .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w

           Mędrzechowie   na rok 2019.

 1. Przedstawienie planów pracy Komisji przez Przewodniczących Komisji  Rady Gminy na rok
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o międzysesyjnej  działalności .  
 3. Interpelacje  i zapytania  radnych  oraz zapytania  i  wolne wnioski  . 
 4. Zamkniecie  obrad sesji.   

                                                                                                        

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                         Barbara  Brożek

Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  3 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.2.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

12 grudnia   2018 r. (środa  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie I sesji Rady Gminy Mędrzechów


  Z A W I A D O M I E N I E

                        Na podstawie  Postanowienia  Komisarza Wyborczego   w Tarnowie I   z dnia 9 listopada 2018 r., art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2  ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam , że  w  dniu 19 listopada 2018 r.  (poniedziałek)  o godz. 12.00.  w budynku  Urzędu Gminy w Mędrzechowie  sala nr 2  na parterze , została  zwołana  pierwsza sesja  nowo wybranej  Rady Gminy  Mędrzechów  kadencja 2018 – 2023, z  proponowanym porządkiem obrad  .  

 

 Proponowany porządek I sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Mędrzechów   przez Przewodniczącego Gminnej  Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  Mędrzechów.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 8. Zakończenie obrad.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy  nie oznacza braku możliwości  podjęcia uchwały w trybie  art. 20 ust. 1a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o rozszerzeniu  porządku  obrad  o dodatkowe punkty .

                                                                                            Z upoważnienia

                                                                              Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

                                                                                            Sekretarz Gminy

  

                                                                                            Barbara   Pobiegło

Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

3 września   2018 r. (poniedziałek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną  sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

16 lipca  2018 r. (poniedziałek)  o godz. 9-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną  sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy...