livemarks

Zawiadomienie o terminie 8 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .07. 2019 r.

Znak :Or. 0002.8.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

24 lipca  2019 r. ( środa)  o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2.       Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
  4. Informacja Komendanta Gminnego  OSP  o stanie bezpieczeństwa  Gminy Mędrzechów  w zakresie ochrony  przeciwpożarowej za rok 2018 .
  5. Podjęcie   uchwał  w sprawie :

           1)  uchylenia uchwały  Rady Gminy   Mędrzechów   w sprawie zatwierdzenia  

                sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

                 w Mędrzechowie za 2018 rok ;

           2)    zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2019;

           3)    przejęcia od  Powiatu    Dąbrowskiego  zadania  zarządzania  publicznymi

                drogami powiatowymi znajdującymi  się  na terenie    Gminy  Mędrzechów  w

                zakresie zimowego utrzymania ;

           4)   rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy    Mędrzechów ;

           5) ustalenia planu sieci publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez  Gminę 

                Mędrzechów  oraz określenia granic obwodów  publicznych  szkół podstawowych 

                mających siedzibę  na obszarze  Gminy  Mędrzechów ;

  1.     Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
  2.    Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi   .  
  3. Zamkniecie obrad sesji.    

                                                                                                          

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady Gminy   

    

                                                                                         Barbara  Brożek