livemarks

Budynek szatni przy boisku sportowym w Mędrzechowie - w końcowej fazie budowy.

Gmina Mędrzechów jest w trakcie realizacji wielu kluczowych inwestycji o dużym znaczeniu dla naszej Gminy i jej mieszkańców. Inwestujemy w wiele dziedzin życia społecznego. Sport i kultura fizyczna jest jedną z nich. Dzięki skutecznym działaniom pozyskaliśmy pieniądze na : Budowę i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mędrzechów”, a jest to niebagatelna kwota 3 150 000,00 zł.

W ramach tego zadania budujemy m.in. szatnię z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Mędrzechowie wraz z zagospodarowaniem placu, modernizacją boiska sportowego i remont drogi dojazdowej – wartość zadania, to: 2 581 770,00 zł. z czego dotacja zewnętrzna to 2 310 844,00 zł.

szatnia strona

Czytaj więcej: Budynek szatni przy boisku sportowym w...

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy informuje, że do  dnia 29 lutego  2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Do wniosku należy dołączyć  oryginały faktur potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione imiennie na rolnika oraz oświadczenie informujące o klasie PKD.

Rolnicy, którzy w 2023 roku posiadali bydło, kozy, konie, owce oraz trzodę chlewną mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego.

Dodatkowe informacje na temat zwrotu podatku można uzyska pod numerem  telefonu 14 644 24 10.
 

Przedszkole w Grądach nabiera nowego wizerunku.

Inwestycja w młode pokolenie to dla nas priorytet, poprzez wielorakie działania staramy się zapewnić każdemu dziecku miejsce w dobrze wyposażonym przedszkolu. Wiele się w tym zakresie zmienia na lepsze.

Remont budynku przedszkola w Grądach wraz z zagospodarowaniem placu i remontem drogi - to jedna z inwestycji oświatowych obecnie wykonywanych, która w sposób zdecydowany poprawi warunki lokalowe w tej placówce. Przeznaczyliśmy na to kwotę 1 463 700,00 zł. z czego 1 232 800,00 zł. to pozyskana dotacja ze środków zewnętrznych. Gmina na ten ważny cel ze swojego budżetu przeznaczyła 231 320,00 zł.

Zakres prac obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku, przebudowę łazienek i kotłowni, adoptowanie dodatkowych pomieszczeń i korytarza po byłej szkole na potrzeby przedszkola, malowanie, wymiana posadzek, montaż pieca CO, fotowoltaiki i pompy ciepła, budowę parkingów i podjazdów. Remont będzie ukończony w kwietniu bieżącego roku.

Czytaj więcej: Przedszkole w Grądach nabiera nowego wizerunku.

Podpisanie umowy na Realizację Projektu pt. Smart Village dla miejscowości Wola Mędrzechowska.

W dniu 15 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Mędrzechów została podpisana umowa na opracowanie koncepcji inteligentnej wsi (Koncepcji Smat Village) dla miejscowości Wola Mędrzechowska. Stronami umowy są Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia oraz Stowarzyszenie Nasza Gmina Mędrzechów.

Środki na opracowanie koncepcji w kwocie 4000,00 zł. pochodzą z LGD Perły Ponidzia.

Na podstawie tej koncepcji we współpracy z mieszkańcami Woli Mędrzechowskiej zostaną wytypowane zadania do realizacji w zakresie zagospodarowania centrum miejscowości. Na te zadania przeznaczona będzie kwota ok. 300 tys. zł. z czego dotacja wynosić będzie ok. 250 tys. Kwotę 50 tys. musi dopłacić Gmina z własnego budżetu.

Realizatorem zadania będzie Gmina Mędrzechów, nabór do projektu grantowego ogłoszony będzie na początku 2025 r. W tym roku Gmina we współpracy z mieszkańcami Woli Mędrzechowskiej musi wskazać konkretne zadania do realizacji i mieć opracowaną dokumentację..

Gmina Mędrzechów jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” od kilku lat. Dzięki temu członkostwu mieszkańcy naszej Gminy, a w szczególności osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia mogą korzystać z dofinansowania na realizację wielu projektów.

Łącznie zrealizowano 22 projekty na ogólną wartość: 1 350 160,11 zł z czego dotacja wyniosła 921 585,97 zł.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na Realizację Projektu pt....

Mieszkańcy Mędrzechowa mogą podłączać swoje domy do kanalizacji.

Wójt Gminy Mędrzechów informuje, że mieszkańcy Mędrzechowa objęci pierwszym etapem budowy kanalizacji mogą od 13 lutego 2024 r. podłączać swoje domy do sieci kanalizacyjnej.

Przyłącz należy wykonać samodzielnie na swój koszt z zastrzeżeniem, że podłączenie do studzienki (nawiercenie otworu) musi się odbyć pod nadzorem firmy EKOKANWOD wykonującej kanalizację. Przyłącze musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
14 643 71 80 - Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie,
721 289 207 - Przedstawiciel Firmy EKOKANWOD.

Budowa kanalizacji jest warunkiem koniecznym przy dzisiejszych wymogach dotyczących warunków odprowadzania ścieków. Jest to również realizacja petycji z którymi do Urzędu Gminy występowali mieszkańcy np. Podkalenia

Zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy mieszkańcy, którzy mają szambo muszą mieć podpisaną umowę z właściwą firmą na wywóz nieczystości ciekłych i mieć dokumenty na ich wywiezienie w ilości równej ilości zużytej wody. Jeżeli woda jest zużywana np. do podlewania ogródka musi być zamontowany podlicznik.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Mędrzechowa mogą podłączać swoje domy...