livemarks

Obwieszczenie Wójta Gminy Mędrzechów

Wójt  Gminy Mędrzechów

BiGK.6220.02.2019/2020

Mędrzechów  dn. 21 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie postępowania wszczętego na wniosekPrzedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EGBUD” Grzegorz Piechota w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Wójcina Południe” na terenie działek nr 70, 186/1 i 189/1 w miejscowości Wójcina, gmina Mędrzechów zostało zakończone.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy Mędrzechów

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 04 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lutego do  kwietnia 2020r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Czytaj więcej: Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, w gospodarstwach utrzymujących indyki, zlokalizowanym w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego, informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

Czytaj więcej: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

W związku ze zmianą przepisów oraz zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niniejszym informujemy , że do dnia

15 stycznia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. deklaracji w sprawie śmieci .

Aby ułatwić Państwu to zadania na poszczególnych wsiach pracownik Urzędu Gminy będzie pełnił dyżury i przyjmował deklaracje .

Harmonogram dyżurów jest następujący :

Grądy 10.01.2010 r. ( piątek ) w godzinach od 15.00 do 18.00 - Dom Ludowy

Wólka Grądzka 11.01.2020 r. ( sobota) w godzinach od 13.00 do 16.00 - Dom Ludowy

Mędrzechów 12.01.2020 r. ( niedziela) w godzinach od 9.00 do 15.00 – Dom Ludowy

Wójcina 13.01.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 17.00 - Dom Ludowy

Wola Mędrzechowska 11.01.2020r.( sobota) w godzinach od 9.00 do 12.00 - Domu Parafialny

Ponadto deklaracje przyjmowane są na bieżąco w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie , pokój Nr 10 .

Wzór deklaracji w formacie doc

Wzór deklaracji w formacie pdf