livemarks

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.09.2020 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 05.10.2020 r. do 18.10.2020 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.”.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Informacja o wypłaconych świadczeniach 300+ przez GOPS Mędrzechów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie informuje o wypłaconych dotychczas świadczeniach „Dobry start”

do końca września tj. 30.09.2020 r. wpłynęło 221 wniosków na świadczenia „Dobry start”,

do końca września tj. 30.09.2020 r. wypłacone zostało 328  świadczeń na kwotę  98 400 zł.

Obecnie wydawanie rozstrzygnięć w sprawie świadczenia „Dobry Start” odbywa się na bieżąco, a wypłata następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca.

GOPS Mędrzechów przypomina, że wnioski o świadczenie „Dobry Start” w okresie świadczeniowym 2020/2021 można składać do 30-11-2020 r. drogą elektroniczną lub tradycyjnie w siedzibie GOPS.

Czytaj więcej: Informacja o wypłaconych świadczeniach 300+...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
ogłasza nabór na stanowisko: pracownika socjalnego


I Przedmiot naboru
1.    Stanowisko: pracownik socjalny
2.    Wymiar czasu pracy: cały etat
3.    Miejsce wykonywania pracy: GOPS Mędrzechów, teren gminy Mędrzechów
4.    Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą interesantów bezpośrednio, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i praca  na terenie Gminy Mędrzechów.
5.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

II Wymagania niezbędne

  1. Obywatelstwo polskie
  2. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U z 2019 r poz. 1507 z późn. zm/ tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna
- w okresie pomiędzy 01.10.2008r. a 31.12.2013r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008r. /Dz. U. z 2008r. Nr 27 poz.158/ lub

- otrzymanie przed 01.01.2007r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub
- otrzymanie przed 01.01.2008r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub
- ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
- ukończenie przed 01.05.2004r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
- rozpoczęcie przed 01.05.2004r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów
- rozpoczęcie przed 01.05.2004r. i ukończenie do dnia 31.10.2007r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko pracownik socjalny