livemarks

Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

W dniu 9 czerwca 2021 r. wyjątkowo w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie odbyła się Sesja Rady Gminy Mędrzechów, której zasadniczym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Brożek wg ustalonego i zatwierdzonego porządku obrad.

Cała procedura związana z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu odbyła się zgodnie z prawnymi wymogami. Ważnym jej punktem było rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za rok 2020, który to dokument został przedstawiony Radzie przez Wójta.

Czytaj więcej: Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania...

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje mieszkańców Mędrzechowa (centrum) , że od dnia 14 czerwca 2021 r. przez okres co najmniej dwóch tygodni nad posesjami będzie latał Dron, który wykonywał będzie zdjęcia lotnicze niezbędne do wykonania map do celów projektowych. Mapy konieczne są do zaprojektowania i wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o niereagowanie na dron , przelatujący w tym okresie nad posesjami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – pomóżmy spisać się Seniorom

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
 
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.
 
Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań...

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej

Zarządzenie Nr  51/2021

Wójta Gminy Mędrzechów  z dnia 10  czerwca  2021  r.

 w sprawie:  ogłoszenia konkursu na  kandydata  na stanowisko Dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Woli  Mędrzechowskiej

           Na  podstawie   art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt  Gminy Mędrzechów  zarządza, co następuje:

§1

1.Ogłasza się  konkurs  na  kandydata   na stanowisko Dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Woli  Mędrzechowskiej

2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko...

ZGŁOSZENIA AWARII INSTALACJI OZE

Szanowni Państwo,

W przypadku wystąpienia awarii proszę o wysyłanie zgłoszeń zgodnie z poniższymi zasadami. Rekomenduje aby taką informację również zamieścić na Państwa stronach internetowych. Pozwoli to również Mieszkańcowi samodzielnie zgłosić awarię tylko należy w tym przypadku jasno zaznaczyć iż jeśli Mieszkaniec sam dokonuje zgłoszenia (nie poprzez Pracownika Urzędu) to musi koniecznie kopie wiadomości wysłać na Państwa adres mailowy. Pozwoli to Państwu mieć pełna kontrolę nad procesem zgłaszania awarii instalacji.

Czytaj więcej: ZGŁOSZENIA AWARII INSTALACJI OZE