livemarks

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 10 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Gmina Mędrzechów (Mędrzechów 434, 33-231 Mędrzechów), którego reprezentuje Pan Krystian Broda,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów.

Treść obwieszczenia

Gmina Mędrzechów ogłasza nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”

1. Termin składania wniosków:

Od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 3 na parterze.

3. Tryb składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 03.02.2023 r. o godz. 15.30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej: Gmina Mędrzechów ogłasza nabór wniosków do...

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2023 oraz 2/2023

Perly Ponidzia Logotyp

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniami nr 1/2023 oraz 2/2023 o naborach wniosków w terminie od 14 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych  oraz 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Mędrzechów zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2023...