livemarks

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r.  W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku.

Po tej dacie, należy złożyć POWTÓRNIE deklarację, gdy nastąpi zmiana posiadanych źródeł ciepła.

a) W przypadku istniejących budynków, należy w przeciągu 14 dni dokonać zgłoszenia od uruchomienia nowego źródła ciepła, bądź zlikwidowania posiadanego źródła (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.).

b) w przypadku nowo budowanych budynków obowiązuje również termin 14 dni na złożenie deklaracji CEEB od daty oddania nowego budynku do użytkowania.

Deklaracje można składać w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminę.

Ponadto informujemy iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Do pobrania:
Deklaracja-A.pdf
Deklaracja-B.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

Kanał informacyjny CEEB na YouTube

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy w Mędrzechowie od 1 stycznia 2021 r. działa punkt konsultacyjno-informacyny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjno-informacyjny informuje mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki, a także pomaga w zakresie prawidłowego wypełnienia Wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się na parterze Urzędu Gminy w Mędrzechowie czynny:

we wtorki w godzinach 08:00-10:00 pokój nr 2 (sala narad)
w piątki w godzinach 7:30-15:30 pokój nr 2 (sala narad)

Wnioski o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Informacji na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać pod nr infolinii pod nr tel. 729 876 173 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
  • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach  internetowych:

Informacje ogólne: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

WFOŚiGW Kraków: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/

Ulotka informacyjna: https://www.wfos.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Czyste-Powietrze-2020-a5.pdf

powietrze.malopolska.pl:  https://powietrze.malopolska.pl/

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w Gminie Mędrzechów: 56
  • Sumaryczna kwota wyplaconych dotacji: 340 273,59 zł

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy w Mędrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.medrzechow.net zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.medrzechow.net
 

Dane teleadresowe jednostki:


Urząd Gminy w Mędrzechowie

Mędrzechów 434

33-221 Mędrzechów

tel. 146437195
fax. 146442430
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 871-10-10-729
REGON 001002509
ePUAP UGMedrz
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-07-10
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie www.medrzechow.net, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 
Ułatwienia na stronie podmiotowej:
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net posiada następujące ułatwienia:
 
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Mędrzechowie.
 
Skróty klawiaturowe:
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Arkadiusz Trębaczewski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 146442428

Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej

Edward Kmiecik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 146442419

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Gminy Mędrzechów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.