Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 109

Wczoraj 146

W tym tygodniu 109

W tym miesiącu 2374

Wszystkich odwiedzin 314036

livemarks

RODO

 
Klauzula informacyjna E-Płatności:

W związku z realizacją wymogów z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
 • Urząd Gminy w Mędrzechowie, 33-221 Mędrzechów 434.
 • Minister ds. informatyzacji
 • BGK
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Urząd proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy oraz art. 6 ust 1 lit f RODO uzasadniony interes prawny Administratora
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 4. a) podmioty przetwarzające, z którymi Urząd zawarł umowy lub porozumienie na
  korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
  przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom
  ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
  w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
  Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
  okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym
  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
  dotyczących jest wymogiem koniecznym, związanym z realizacją umowy o płatnościach mobilnych.
 7. Posiada Pani/Pan:
 8. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana
  danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
  uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
  zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy,
 9. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 10. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO.
 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 12. Pani/a dane osobowe zostały przekazane Urzędowi przez Ministerstwo ds. informatyzacji oraz przez podmioty bankowe realizujące usługę płatności mobilnej.