Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 89

Wczoraj 121

W tym tygodniu 337

W tym miesiącu 2249

Wszystkich odwiedzin 322217

livemarks

Będziesz segregował odpady zapłacisz dwukrotnie niższą opłatę - nowe zasady gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r. c.d.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( J.T. Dz.U z 2012 r. poz. 391 ), od 1 lipca 2013 r. całość gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy przejmuje Gmina, a właściciel (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości zobligowany jest do wnoszenia na konto gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. wszystkie instytucje, sklepy, bary, składy i inne na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierają umowy na wywóz śmieci jak dotychczas bezpośrednio z przedsiębiorcą wywożącym śmieci.

? OPŁATY - od 1 lipca 2013 r. obowiązują miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w następujących wysokościach:

1. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 lub 2 osoby:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane) - 15 zł.
b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny(zmieszane) - 30 zł.

2. Od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 3 lub więcej osób:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane) - 25 zł.
b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny(zmieszane) - 50 zł.

Przykład:

W przypadku zadeklarowania i zbierania odpadów w sposób selektywny (segregowany), każde gospodarstwo domowe będzie miało pojemnik na odpady zmieszane oraz worki oznaczone różnymi kolorami na odpady segregowane, i tak:

  1. Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkują 1 lub 2 osoby i gospodarstwo to będzie zbierać odpady w sposób selektywny (segregowany) to cała opłata będzie wynosić 15 zł. miesięcznie.
  2. Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje 3 lub więcej osób i gospodarstwo to będzie zbierać odpady w sposób selektywny (segregowany) to cała opłata będzie wynosić 25 zł. miesięcznie.

W przypadku zadeklarowania i zbierania odpadów w sposób zmieszany (bez segregacji), każde gospodarstwo domowe będzie miało tylko pojemnik na odpady zmieszane, i tak:

  1. Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkują 1 lub 2 osoby i gospodarstwo to będzie zbierać odpady tylko w sposób zmieszany (bez segregowania) to opłata będzie wynosić 30 zł. miesięcznie
  2. Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje 3 lub więcej osób i gospodarstwo to będzie zbierać odpady tylko w sposób zmieszany (bez segregowania) to opłata będzie wynosić 50 zł. miesięcznie.

Duże zróżnicowanie stawek ma na celu zachęcenie mieszkańców do segregowania odpadów.
Przy segregowaniu odpadów żadne gospodarstwo domowe na terenie gminy nie zapłaci więcej niż 25 zł. miesięcznie.
Ustawowo Gmina jest zobowiązana do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo.
Możemy to osiągnąć tylko wtedy gdy mieszkańcy będą segregować odpady.

Zarówno pojemniki na odpady zmieszane, jak również worki z odpadami segregowanymi będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorcę, który wygra przetarg na wywóz odpadów.
Pojemniki będą odbierane co 2 tygodnie, worki raz w miesiącu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się bez wezwania na konto Urzędu Gminy w Mędrzechowie Nr 73 9464 1011 2002 1000 0114 0001, w terminach kwartalnych każdego roku.

a) do 31 stycznia za 1 kwartał,
b) do 30 kwietnia za II kwartał,
c) do 31 lipca za III kwartał,
d) do 31 pażdziernika za IV kwartał

Pierwszą opłatę należy uiścić do 31 lipca 2013 r.

Poniżej podajemy definicję niektórych określeń, które mają istotne znaczenie do prawidłowego ustalenia wysokości opłaty przez właściciela nieruchomości.

? Przez osobę zamieszkującą daną nieruchomość (mieszkańca) rozumie się osobę fizyczną, mającą na tej nieruchomości miejsce zamieszkania tj. miejsce w którym osoba bytuje stale lub czasowo, zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami leczeniem, pielgrzymkami religijnymi itp.

? Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie się utrzymujących niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Jeżeli któraś z zespołu osób zamieszkujących razem utrzymuje się samodzielnie , to osoba ta tworzy oddzielne gospodarstwo domowe.

? Przez właścicieli nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie pokój Nr 10, pokój Nr 19, Nr telefonów : (14) 644 24 10 , (14) 644 24 19 , (14) 643 71 89

{backbutton}