livemarks

Zawiadomienie o terminie 4 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu  

         27 lutego   2019 r. (środa   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4.  Informacja Komendanta Policji o stanie  bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie  Gminy  Mędrzechów   w 2018 roku .
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 .
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2019 .
 1.    Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości   i    zasad   wypłacania   diet przysługujących             sołtysom Gminy   Mędrzechów .

       8.  Podjęcie uchwały  w sprawie nie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu

            soleckiego w budżecie  Gminy   Mędrzechów .  

 1.        Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  poboru podatków stanowiących dochód

           gminy  w drodze inkasa  oraz  wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości

           wynagrodzenia  za inkaso .

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby  zezwoleń na sprzedaż

           napojów  alkoholowych  na terenie  sołectwa   Kupienin.

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej mienie

               komunalne   we  wsi    Wola Mędrzechowska.

 1.    12. Przedłożenie sprawozdania  z ustawy  o wspieraniu rodziny  i systemie  pieczy zastępczej  oraz  

             z ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie   za 2018 rok .

 1. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

            Mędrzechowie  za rok 2018 .

 1. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na

           poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez

           Gminę   Mędrzechów  .

 1.    Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje i zapytania  oraz wnioski  radnych .
 3. Odpowiedzi  na interpelacje,  zapytania  oraz  wnioski  .
 4. Zapytania i wolne wnioski .
 5.    Zamkniecie  obrad sesji.   .

                                                                                                          

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                         Barbara  Brożek

Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.5.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

11 marca 2019 r. ( poniedziałek)  o godz. 8-mej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 3 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.3.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

28 grudnia   2018 r. (piątek  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Mędrzechów  na lata  2019 -2025 .
 5. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały.
 6. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały  .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  gminy  Mędrzechów  na rok 2019 .
 8. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały
 9. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu  uchwały .
 10. c) dyskusja
 11. d) głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów  na 2019 r.      wraz  z autopoprawką  .  
 12.      Podjęcie  uchwały w sprawie   zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2018 .
 13.    Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

         przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia

         pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób

         objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-

          2023.

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w

        formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

        osób objętych wieloletnim rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata

         2019-2023.

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki ,

          Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  dla

          Gminy  Mędrzechów na    2019 rok.

 1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy  Rady Gminy Mędrzechów  na rok  2019 .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w

           Mędrzechowie   na rok 2019.

 1. Przedstawienie planów pracy Komisji przez Przewodniczących Komisji  Rady Gminy na rok
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o międzysesyjnej  działalności .  
 3. Interpelacje  i zapytania  radnych  oraz zapytania  i  wolne wnioski  . 
 4. Zamkniecie  obrad sesji.   

                                                                                                        

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                         Barbara  Brożek

Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  3 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.2.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

12 grudnia   2018 r. (środa  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie I sesji Rady Gminy Mędrzechów


  Z A W I A D O M I E N I E

                        Na podstawie  Postanowienia  Komisarza Wyborczego   w Tarnowie I   z dnia 9 listopada 2018 r., art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2  ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam , że  w  dniu 19 listopada 2018 r.  (poniedziałek)  o godz. 12.00.  w budynku  Urzędu Gminy w Mędrzechowie  sala nr 2  na parterze , została  zwołana  pierwsza sesja  nowo wybranej  Rady Gminy  Mędrzechów  kadencja 2018 – 2023, z  proponowanym porządkiem obrad  .  

 

 Proponowany porządek I sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy Mędrzechów   przez Przewodniczącego Gminnej  Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy  Mędrzechów.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 8. Zakończenie obrad.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy  nie oznacza braku możliwości  podjęcia uchwały w trybie  art. 20 ust. 1a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o rozszerzeniu  porządku  obrad  o dodatkowe punkty .

                                                                                            Z upoważnienia

                                                                              Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

                                                                                            Sekretarz Gminy

  

                                                                                            Barbara   Pobiegło