livemarks

Zawiadomienie o terminie 6 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.6.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

     10 kwietnia  2019 r. ( środa)  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 6 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.5.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

11 marca 2019 r. ( poniedziałek)  o godz. 8-mej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 4 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu  

         27 lutego   2019 r. (środa   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4.  Informacja Komendanta Policji o stanie  bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie  Gminy  Mędrzechów   w 2018 roku .
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 .
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2019 .
 1.    Podjęcie uchwały  w sprawie wysokości   i    zasad   wypłacania   diet przysługujących             sołtysom Gminy   Mędrzechów .

       8.  Podjęcie uchwały  w sprawie nie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu

            soleckiego w budżecie  Gminy   Mędrzechów .  

 1.        Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia  poboru podatków stanowiących dochód

           gminy  w drodze inkasa  oraz  wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości

           wynagrodzenia  za inkaso .

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby  zezwoleń na sprzedaż

           napojów  alkoholowych  na terenie  sołectwa   Kupienin.

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości  stanowiącej mienie

               komunalne   we  wsi    Wola Mędrzechowska.

 1.    12. Przedłożenie sprawozdania  z ustawy  o wspieraniu rodziny  i systemie  pieczy zastępczej  oraz  

             z ustawy  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie   za 2018 rok .

 1. Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

            Mędrzechowie  za rok 2018 .

 1. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na

           poszczególnych stopniach awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych przez

           Gminę   Mędrzechów  .

 1.    Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje i zapytania  oraz wnioski  radnych .
 3. Odpowiedzi  na interpelacje,  zapytania  oraz  wnioski  .
 4. Zapytania i wolne wnioski .
 5.    Zamkniecie  obrad sesji.   .

                                                                                                          

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy   

   

                                                                                         Barbara  Brożek

Zawiadomienie o terminie 3 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.3.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

28 grudnia   2018 r. (piątek  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Mędrzechów  na lata  2019 -2025 .
 5. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały.
 6. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały  .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  gminy  Mędrzechów  na rok 2019 .
 8. a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały
 9. b) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy do projektu  uchwały .
 10. c) dyskusja
 11. d) głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Mędrzechów  na 2019 r.      wraz  z autopoprawką  .  
 12.      Podjęcie  uchwały w sprawie   zmiany w uchwale  budżetowej  Gminy  Mędrzechów na rok 2018 .
 13.    Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do

         przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia

         pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób

         objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-

          2023.

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie  dożywiania w

        formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

        osób objętych wieloletnim rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata

         2019-2023.

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki ,

          Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii  dla

          Gminy  Mędrzechów na    2019 rok.

 1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy  Rady Gminy Mędrzechów  na rok  2019 .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w

           Mędrzechowie   na rok 2019.

 1. Przedstawienie planów pracy Komisji przez Przewodniczących Komisji  Rady Gminy na rok
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o międzysesyjnej  działalności .  
 3. Interpelacje  i zapytania  radnych  oraz zapytania  i  wolne wnioski  . 
 4. Zamkniecie  obrad sesji.   

                                                                                                        

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                         Barbara  Brożek

Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  3 .12. 2018 r.

Znak :Or. 0002.2.2018

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

12 grudnia   2018 r. (środa  )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie II sesji Rady Gminy...