livemarks

Zawiadomienie o terminie 32 sesji Rady Gminy Mędrzechów

 Mędrzechów, dnia 01.06 2022 r.

Znak :Or. 0002.32.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

8 czerwca 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Mędrzechów .
 5. a) debata nad raportem ,
 6. b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Mędrzechów.
 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów z tytułu wykonania tego budżetu :
 2. a) wystąpienie Wójta Gminy ,
 3. b) odczytanie uchwały składu orzekającego Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r wraz z informacją o stanie mienia gminy
 4. c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
 5. d) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 6. e) dyskusja
 7. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok ,
 8. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mędrzechów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie za rok 2021 .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mędrzechów .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Wola Mędrzechowska.

11 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Wola Mędrzechowska .

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 .
 1. Ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Mędrzechów na lata 2014 – 2020 .
 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie za 2021 rok.
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .

17 . Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .       

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek