Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 18

Wczoraj 155

W tym tygodniu 609

W tym miesiącu 1675

Wszystkich odwiedzin 317307

livemarks

Informacja dla mieszkańców Gminy Mędrzechów w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi (odbioru śmieci) obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (J.T. Dz.U z 2012 r. poz. 391 ), Rada Gminy Mędrzechów podjęła uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Do podjęcia tych uchwal obligowały Radę Gminy przepisy w/w ustawy w razie ich nie podjęcia zarządzenie zastępcze wydałby Wojewoda Małopolski.

Od 1 lipca 2013 r. całość gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy przejmuje Gmina. Dotyczy to nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. wszystkie instytucje, sklepy, bary, składy i inne na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierają umowy na wywóz śmieci jak dotychczas bezpośrednio z przedsiębiorcą wywożącym śmieci.

? DEKLARACJE - w terminie do 30 kwietnia 2013 r. właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub jej współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie pierwszą DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - na której zamieszkują mieszkańcy.

Wzór deklaracji - do pobrania

Aby ułatwić mieszkańcom naszej gminy składanie deklaracji, w każdej wsi w Domach Ludowych będą wyznaczone dyżury pracowników Urzędu Gminy podczas których będzie można złożyć deklaracje i uzyskać szczegółowe informacje.

O terminach zawiadomimy Państwa poprzez sołtysów i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Na bieżąco deklaracje wydawane są w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie pokój Nr 10 i 19.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie Gmina wydaje decyzje, w której ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

? Co z dotychczasowymi umowami na wywóz śmieci?

Zgodnie z informacją uzyskaną od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Mielcu ?Nie ma konieczności wypowiadania umów przez Klientów na odbiór odpadów komunalnych, umowy te wygasają z dniem 30.06.2013 r.

Nie dotyczy to właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalnych np. instytucje, sklepy, bary, składy oraz inne nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza?

Poniżej podajemy pełne teksty pozostałych uchwał w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mędrzechów:

  1. UCHWAŁA NR XXV/117/12 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - do pobrania.
  2. UCHWAŁA NR XXV/118/12 RADY GMINY w Mędrzechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do pobrania
  3. Uchwała nr XXV/120/12 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - do pobrania

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie,

Nr telefonów do kontaktu: (14 ) 644 24 10 , (14) 644 24 19, (14) 643 71 89.

{backbutton}