Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 89

Wczoraj 121

W tym tygodniu 337

W tym miesiącu 2249

Wszystkich odwiedzin 322217

livemarks

Dofinansowanie realizacji zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

gops znaki

Gmina Mędrzechów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 88/OPS/D/2023 na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania własnego Gminy Mędrzechów w 2023 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Gmina Mędrzechów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 32 291,00 zł

Dofinansowanie realizacji zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

gops znaki

Gmina Mędrzechów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 88/OPS/D/2024 na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Przyznana dotacja celowa jest przeznaczona na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania własnego Gminy Mędrzechów w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Gmina Mędrzechów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 246,00

Dofinansowanie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

gops znaki

Gmina Mędrzechów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 70/WP/2024/FS w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 6 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest realizacja przez Gminę zadania w zakresie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu wżyciu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Gmina Mędrzechów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 103 800,00 zł w trzech transzach według następującego harmonogramu:

 • kwota 51 900,00 zł niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
 • kwota 25 950,00 zł w terminie do dnia 15 lipca 2024 r.;
 • kwota 25 950,00 zł w terminie do dnia 15 października 2024 r.
Oraz środki w kwocie 2 076,00 na koszty związane z obsługą Programu.

Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

gops znaki

Gmina Mędrzechów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 270/OPS/2024 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2024 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Mędrzechów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 35 022,00 zł w tym kwotę:

 • 26 611,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
 • 8 411,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

gops znaki

Gmina Mędrzechów podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 316/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r., a zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2023 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej poprzez zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Mędrzechów otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 46 014,00 zł w tym kwotę:

 • 27 714,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
 • 18 300,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022.