livemarks

Zawiadomienie o terminie 24 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  31.05 2021 r.

Znak :Or. 0002.24.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

9 czerwca 2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Mędrzechów .
 5. a) debata nad raportem ,
 6. b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

               Mędrzechów.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z

     wykonania budżetu  za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy

     Mędrzechów  z tytułu wykonania tego budżetu  :

 1. a) wystąpienie Wójta Gminy ,
 2. b) odczytanie uchwały składu orzekającego Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2020 r wraz z informacją  o stanie mienia gminy ,
 3. c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 4. d) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 5. e) dyskusja ,
 6. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2020 rok ,
 7. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mędrzechów  z tytułu wykonania budżetu  za 2020 rok .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego GZOZ w

    Mędrzechowie za 2020 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

    Rodzinie  i Ochrony Ofiar  Przemocy  w Rodzinie na lata 2021-2024 .

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesj

Podstawa  prawna  do  urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy