livemarks

Zawiadomienie o terminie 29 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 15.02 2022 r.

Znak :Or. 0002.28.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2021 r. poz. 1372 ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

23 lutego 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2022 -2037.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1307K w miejscowości Kupienin – etap II ” .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mędrzechów.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu przez nieruchomość położoną w Mędrzechowie, stanowiącą własność Gminy Mędrzechów .
 1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Mędrzechów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Odmęt .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu targowiska w Gminie Mędrzechów .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Gminy Mędrzechów.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem za 2021 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów.
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.