livemarks

Zawiadomienie o terminie 31 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 06.04 2022 r.

Znak :Or. 0002.31.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2021 r. poz. 1372 ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

13 kwietnia 2022 r. ( środa ) o godz. 12,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje nadzwyczajną Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
  3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Mędrzechów do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy pomiędzy Gmina Mędrzechów a powiatem Dąbrowskim w zakresie współdziałania i współfinansowania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Mędrzechów na rzecz obywateli Ukrainy , w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .
  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .

10 . Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .  

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek