livemarks

Zawiadomienie o terminie 25 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  23.08 2021 r.

Znak :Or. 0002.25.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

1 września  2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 5. 5. Podjęcie  uchwały w sprawie  wystąpienia do Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z wnioskiem  o zniesienie urzędowych  nazw  części  miejscowości  na terenie Gminy Mędrzechów .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych  na terenie Gminy   Mędrzechów  . 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu  Wspierania  Rodziny w

     Gminie   Mędrzechów  na lata 2021 – 2023.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego  i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku  energetycznego .
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty  oraz zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego we wsi Wola  Mędrzechowska .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego we wsi Wola  Mędrzechowska .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu  Dąbrowskiego zadania zarzadzania  publicznymi drogami  powiatowymi znajdującymi się  na terenie  Gminy  Mędrzechów  w zakresie zimowego   utrzymania  .
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.  

    Podstawa  prawna  do  urlopowania      Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2021 r.  , poz. 1372  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                                                                                                     

  Przewodniczący  Rady Gminy  

 Barbara  Brożek