livemarks

Zawiadomienie o terminie 26 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  03.11 2021 r.

Znak :Or. 0002.26.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2021 r. poz. 1372   )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

12 listopada  2021 r. ( piątek )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie  Mędrzechów na rok szkolny 2020/2021.
 1. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji  budżetu gminy  za I półrocze  2021 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów na lata 2021 -2032.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla     Powiat Dąbrowskiego  na   refundację poniesionych kosztów    na    zrealizowane zadanie  pn. : „ Budowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1307K w    miejscowości Kupienin ”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Mędrzechów  z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022 .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spaw Wewnętrznych i   Administracji  za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego  z wnioskiem o zniesienie urzędowych  nazw części miejscowości  na terenie Gminy Mędrzechów .   
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Gminy Mędrzechów .
 2. Przedstawienie informacji o analizie oświadczeń majątkowych za 2020 rok radnych, Wójta  , Skarbnika , Sekretarza Gminy   oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy .
 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.

        

 Podstawa  prawna  do  urlopowania  Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2021 r.  , poz. 1372  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .

Przewodniczący  Rady Gminy  

   Barbara  Brożek