livemarks

Zawiadomienie o terminie 27 sesji Rady Gminy Mędrzechów

 Mędrzechów, dnia 24.11 2021 r.

Znak :Or. 0002.27.2021

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2021 r. poz. 1372 ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu :

1 grudnia 2021 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mędrzechów na 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nA terenie Gminy Mędrzechów na 2022 rok
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów.
 1. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Mędrzechów.
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.
 4. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2021 r., poz. 1372 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Brożek