livemarks

Świąteczno-Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

W sobotę 29 Grudnia aż 70 zawodników przyjechało do Mędrzechowa by zagrać w świąteczno-noworocznym turnieju tenisa stołowego. W kategorii amator wygrał Grzegorz Winkler z Wojnicza, natomiast w kategorii zrzeszeni triumfował Jacek Gratkowski (Siemacha Kraków). Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie LZS Gminy Mędrzechów - sekcja tenisa stołowego LZS Solidarni Mędrzechów. Zawody sędziował Stanisław Dąbroś.

Czytaj więcej: Świąteczno-Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie ogłasza nabór na asystenta rodziny

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Mędrzechowie  ogłasza  nabór  na asystenta  rodziny .

Praca  asystenta  będzie  wykonywana  w ramach  umowy zlecenia – przewidywany  okres  zatrudnienia  od  01.02.2019 do 31.12.2019

Na podstawie Ustawy  z dnia 9 czerwca  2011 r o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej
/ Dz.U . z 2018 r , poz.  998/ ,  asystentem  rodziny może być  osoba,

  • posiada:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe  na kierunku  pedagogika , psychologia , socjologia , nauki o rodzinie  lub praca socjalna
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Czytaj więcej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Mędrzechów, dnia 04.01.2019r.

 

O G Ł O S Z E N  I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

       Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 21 grudnia 2018r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2019 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2019r. w kwocie 65 000 zł słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych.