livemarks

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2023 roku, wpłynęła jedna oferta w dniu 27 grudnia 2022r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2023 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2023r. w kwocie 88 000 zł słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych.

XXXVII Sesja Rady Gminy

W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy w Mędrzechowie obecnej kadencji , na której gościł Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski. Posiedzenie prowadziła Barbara Brożek – Przewodnicząca Rady. Sesja przebiegała według ustalonego porządku obrad .

W swoim wystąpieniu Poseł Wiesław Krajewski przedstawił działania , które mają na celu wsparcie dla samorządów oraz pobudzenie rozwoju na szczeblu lokalnym . Podkreślił , że Powiat Dąbrowski i poszczególne gminy otrzymały jak do tej pory największe środki finansowe na realizacje inwestycji . Dotacje pochodzą z „Rządowego Funduszu Polski Ład” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Mędrzechów również w bardzo dużym zakresie skorzystała z tego dofinansowania. Podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy za bardzo dobrą współpracę. Przekazał także dla wszystkich najlepsze życzenia noworoczne.

Swoje zadowolenie i podziękowanie na ręce Posła przekazali także Radni.

Czytaj więcej: XXXVII Sesja Rady Gminy

Bożonarodzeniowe życzenia Marszałka Witolda Kozłowskiego

Niech te świąteczne dni będą dla nas czasem spokoju i wytchnienia oraz prawdziwie rodzinnej radości z bycia razem” – mówi marszałek Witold Kozłowski w świątecznym spocie dedykowanym wszystkim mieszkańcom regionu:
 

Zniesienie strefy czerwonej z dniem 16 grudnia 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że w dniu 16 grudnia 2022 r opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń w którym zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 w części pierwszej pkt 7 powiat dąbrowski znalazł się w obszarze objętym ograniczeniami I (niebieska strefa) oznacza to, że z dniem 16 grudnia 2022 obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona ) przestał obowiązywać na terenie gminy Szczucin, Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska, tym samym cały powiat został zakwalifikowany do strefy objętej ograniczeniami I (strefa niebieska).
 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – załącznik pdf
 
ASF w Polsce-mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska u świń i dzików - https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 
Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
lek. wet. Jacek Janas