livemarks

Zawiadomienie o terminie 18 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  27.10 2020 r.

Znak :Or. 0002.18.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

4 listopada 2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

               

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
  4. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych  w Gminie  Mędrzechów  w

       minionym roku szkolnym  oraz  stanu ich przygotowania do rozpoczęcia  nowego roku

       szkolnego .

  1. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 ,

2)  zmiany Regulaminu Wynagradzania  Nauczycieli  stanowiącego załącznik do uchwały

     Nr XXII/127/09 Rady Gminy w  Mędrzechowie  z dnia 17 lutego 2009 r.  w sprawie 

      Regulaminu  Wynagradzania  Nauczycieli  z późn. zm. ,

3) powołania  Rady Społecznej przy Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

    Mędrzechowie ,

4) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  dróg gminnych w Gminie  Mędrzechów ,

5) uchwalenia  rocznego Programu Współpracy Gminy  Mędrzechów z organizacjami

     pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku   publicznego

     i o wolontariacie  na 2021 rok .

  1. 6. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności  w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie  odpowiedzi .
  3. Zamkniecie obrad sesji.  
Podstawa  prawna  do  urlopowania
        Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .
 

Przewodniczący  Rady Gminy   

 Barbara  Brożek