livemarks

Zawiadomienie o terminie XV sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  02.09 2020 r.

Znak :Or. 0002.17.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

9 września    2020 r. ( środa )  o godz. 8,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
  4. Przyjęcie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mędrzechów  za I półrocze 2020 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Mędrzechów  na lata  2020-2025,

2) zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 ,

3) upoważnienia  Wójta Gminy Mędrzechów  do zawarcia porozumienia  z Gminą Radgoszcz

    dotyczącego realizacji  projektu pn. „ Termomodernizacja  Budynków Szkolnych na terenie

     Gminy Radgoszcz i  Gminy  Mędrzechów .

4) przejęcia od  Powiatu Dąbrowskiego zadania zarządzania  publicznymi drogami

    powiatowymi znajdującymi się ba terenie Gminy Mędrzechów  w zakresie  zimowego

    utrzymania .

  1. 6. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności  w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
  3. Zamkniecie obrad sesji.
Podstawa prawna do urlopowania
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2020 r. , poz. 713 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .
a prawna do urlopowania
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2019 r. , poz. 506 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy .

                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                                   Barbara  Brożek