livemarks

Zawiadomienie o terminie XII sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  27 .01 2020 r.

Znak :Or. 0002.14.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

5 lutego  2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.    
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków  częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, a także trybu ich pobierania  .
  1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej   mienie komunalne    we wsi Wola   Mędrzechowska .
  1. Przyjęcie  sprawozdania  z działalności  Stowarzyszenia  Ludowych Zespołów Sportowych Gminy  Mędrzechów  w roku 2019 .
  1.   Ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych  Gminy Mędrzechów  na lata 2014 -2020 .
  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
  3. Zamkniecie obrad sesji.   

     

             Podstawa  prawna  do  urlopowania

        Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym  ( Dz. U.  JT. z 2019 r.  , poz. 506  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .

                 Przewodniczący  Rady Gminy

 Barbara  Brożek