livemarks

Zawiadomienie o terminie 18 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

  28 listopada 2016 r. ( wtorek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 18 Sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 17 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

10 października 2016 r. ( poniedziałek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :   

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 17 Sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 16 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

22 sierpnia 2016 r. ( poniedziałek ) o godz. 830 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 16 Sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 14 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

10 czerwca 2016 r. ( piątek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 14 Sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 13 Sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002/13/16

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

30 marca 2016 r. ( środa ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :    

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

      2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.  

       4. Informacja Komendanta Policji w Szczucinie o stanie   bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mędrzechów w 2015 roku .

       5. Informacja Komendanta Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015 .

       6. Informacja Wójta Gminy na temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy za rok 2015 .

         7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016 .

         8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi    oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2016 .

       9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym                                                              nieruchomości położonych we wsi Wólka Grądzka.                

       10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.

       11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie    komunalne położonej w Grądach na rzecz użytkownika wieczystego tej      

                 nieruchomości.   .

     12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mędrzechów na rok 2016 .  

13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 .

14.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku .

15. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       16. Interpelacje i zapytania radnych.  .

      17. Zapytania i wolne wnioski .  

       18. Zamknięcie obrad sesji .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                

              

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                          

                                                                                 Czesław   Szarkowski