livemarks

Zawiadomienie o terminie 27 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002/27/17

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        

 23 października  2017 r. ( poniedziałek   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :   

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2.   Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3.   Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXVI/178/17  Rady Gminy Mędrzechów  z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów  na lata  2017 – 2021 .
 5.  Podjęcie uchwały  zmieniającej   uchwałę  Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Mędrzechów

           Z dnia 25  września  2017 r. w sprawie zmiany  w  uchwale budżetowej na rok 2017 .  

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w uchwale   budżetowej  na rok 2017 .   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy  Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2018 .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/139/16  Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie  utworzenia  samorządowej jednostki  organizacyjnej  „Gminny Zespół  Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Mędrzechowie” na bazie istniejącego  „ Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli” oraz nadania jej   statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na czas  nieoznaczony  we wsi  Mędrzechów .
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Mędrzechów  do partnerstwa przy realizacji projektu „Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin powiatu dąbrowskiego” w ramach poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 6. Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
 7.    Interpelacje i zapytania  radnych .

      13.Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 

 1. Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2016 r.  poz. 446 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia .                                                                                                                                                 

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy        

                                                                                   Czesław   Szarkowski