livemarks

Zawiadomienie o terminie 23 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

26 maja 2017 r. ( piątek ) o godz. 8-mej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad : 

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

       2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Informacja Komendanta Gminnego OSP o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Gminy Mędrzechów za 2016 rok. .

       5. Informacja Wójta Gminy na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy .

       6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .

       7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie .

       8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie .

       9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej   Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie .

       10. Podjęcie uchwały w   sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie                                                                                                                                                                 komunalne wsi Mędrzechów                

       11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mędrzechów .    

     12.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 roku .

     13. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       14. Interpelacje i zapytania radnych

       15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .

       16. Zapytania i wolne wnioski oraz zamknięcie obrad sesji .

  

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Czesław Szarkowski