livemarks

Zawiadomienie o terminie 20 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

30 stycznia 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

     2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

         3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

           4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Mędrzechowskiej im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkolno ?Przedszkolnego w Woli Mędrzechowskiej .

        5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mędrzechów na lata 2017 ? 2021 .

        6. Podjęcie uchwały     w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .

    7. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

           8. Interpelacje i zapytania radnych .

           9. Odpowiedzi na zapytania  radnych  .

         10. Zapytania i wolne wnioski .

       11. Zamknięcie obrad .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Czesław Szarkowski