livemarks

Zawiadomienie o terminie 24 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie   zawiadamiam ,   że w dniu        

19 czerwca 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 9-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną   sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad : 

     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

       2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

       3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Mędrzechów za 2016 rok:

           1)  wystąpienie Wójta Gminy Mędrzechów,

           2)  przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Budżetu ,

3)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z                                                                                                                                                                        wykonania    budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mędrzechów,

4)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium   z tytułu wykonania budżetu Gminy Mędrzechów za 2016 r. Wójtowi Gminy Mędrzechów,

5)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Mędrzechów w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.,

6)   dyskusja,

7)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mędrzechów za 2016 r. ,

8)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mędrzechów.

       5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .

       6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Mędrzechów .    

       7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne wsi   Mędrzechów .

       8. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       9. Interpelacje i zapytania radnych

       10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .

       11. Zapytania i wolne wnioski oraz zamknięcie obrad sesji .    

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym       ( Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami ) - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

                                                                            

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           Czesław   Szarkowski