livemarks

Zawiadomienie o terminie 26 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu 25 września  2017 r. ( poniedziałek   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad : 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Przedstawienie informacji przez dyrektorów szkół i przedszkoli o działalności placówek oświatowych  w minionym roku szkolnym oraz stanu ich przygotowania  do nowego roku szkolnego  .

          1)   opinia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Prawa i Porządku Publicznego  na temat  stanu przygotowania  placówek oświatowych do nowego roku szkolnego .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie stanu przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2017/2018 w Gminie  Mędrzechów . 
 2. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji budżetu gminy  za I półrocze 2017 r.        
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów  na lata  2017 – 2021 .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/127/09  Rady Gminy Mędrzechów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli z późn.zm.)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mędrzechów .

       11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki                    Zdrowotnej w  Mędrzechowie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu współpracy Gminy  Mędrzechów       z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których  mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie – na rok 2017 .
 2. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz  

najemcy i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży.

 1. Informacja Wójta Gminy  o swojej działalności w okresie  między sesjami .
 2.   Interpelacje i zapytania  radnych .
 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 
 4. Zapytania i wolne wnioski oraz zamknięcie obrad sesji .    

 Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2016 r.  poz. 446 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia                                                                                                                                                  

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy

Czesław Szarkowski