livemarks

Zawiadomienie o terminie 21 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu        

20 lutego 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 10-tej w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną  sesje Rady Gminy ,   proponując następujący porządek obrad :  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .

2. Przyjęcie porządku obrad sesji .

    3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .

       5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2017 .

    6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .

    7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu        sołeckiego w budżecie gminy .

8. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie między sesjami

       9. Interpelacje i zapytania radnych

       10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych  .

       11. Zapytania i wolne wnioski .

     12. Zamknięcie obrad .

Podstawa prawna   do urlopowania

Stosownie do art. 25 ust. 3i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym Dz. U. J.T. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami / - pracodawca obowiązany jest

zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy , bez prawa do wynagrodzenia w zakładzie pracy za czas zwolnienia                                                                         

 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Czesław Szarkowski