livemarks

Zawiadomienie o terminie 25 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że  w dniu        

 17 lipca  2017 r. ( poniedziałek   )  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną   sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :    

  1.       Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
  3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Mędrzechów  na lata  2017 – 2021 .
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska  kierownicze  w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin – zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mędrzechów z poź.zm. .
  7. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie  między sesjami .
  8.    Interpelacje i zapytania  radnych .
  9.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski  radnych    . 

       10 Zapytania i wolne wnioski  oraz zamknięcie obrad sesji .    

Podstawa prawna   do  urlopowania 

 Stosownie  do art. 25 ust. 3i 4  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie   gminnym       ( Dz. U. J.T.  z 2016 r.  poz. 446 z późniejszymi  zmianami ) -   pracodawca   obowiązany  jest 

zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia  mu  brania udziału   w pracach organów  gminy  , bez prawa do wynagrodzenia  w zakładzie pracy  za czas zwolnienia                                                                            

                                                                             

                                                                             

 

                                                                                  Przewodniczący  Rady Gminy

 

                                                                                        Czesław  Szarkowski