livemarks

Zawiadomienie o terminie 7 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.7.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

29 maja  2019 r. ( środa)  o godz. 8,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2.   Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Mędrzechów  .
 5. a) debata nad   raportem ,
 6. b) podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  wotum zaufania Wójtowi Gminy Mędrzechów   .

        5.Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Gminy Mędrzechów  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok  oraz udzielenie absolutorium  dla Wójta Gminy Mędrzechów  z tytułu wykonania  tego budżetu :

 1. a)  wystąpienie Wójta Gminy ,
 2. b) odczytanie uchwały Składu  Orzekającego Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania  sprawozdania z  wykonania  budżetu gminy  za 2018 wraz  z informacją o stanie mienia  gminy .
 3.        c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 4. d) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta  Gminy ,
 5. e) dyskusja ,
 6. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  Mędrzechów  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu  za 2018 rok ,
 7. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium   Wójtowi Gminy Mędrzechów  z tytułu  wykonania budżetu   za 2018 rok .
 8. Podjęcie   uchwał  w sprawie :

           1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki

               Zdrowotnej  w Mędrzechowie za 2018 rok .

           2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

                 w Mędrzechowie za 2018 rok .

           3)     zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2019.

           4)     udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej  dla Powiatu  

                 Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania  pod nazwa  Opracowanie

                dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze

                powiatowej  Nr 1307K w miejscowości   Kupienin ”.

           5)   przyjęcia  „ Programu usuwania wyrobów  zawierających azbest z

               terenu  Gminy   Mędrzechów”

           6) w sprawie udzielenia upoważnienia  Burmistrzowi Gminy Szczucin do podjęcia

              działań na rzecz przystąpienia do partnerstwa  oraz realizacji Projektu  w ramach

              Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  w okresie

              programowania  2014 -2020 w ramach Osi  priorytetowej 5. „ Ochrona środowiska

         

           7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

                przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

               zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

               Gmina Mędrzechów.

 1.       Ocena zasobów  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie  za 2018 r.             
 2. Informacja na temat wyborów ławników  do orzekania  w Sądzie Rejonowym  w  

           Dąbrowie Tarnowskiej  na lata 2020 – 2023   .  

 1.     Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi   .  
 3. Zamkniecie obrad sesji.    

                                                                                                          

Na debatę nad raportem o stanie  Gminy Mędrzechów  zapraszamy   mieszkańców gminy    w dniu sesji tj: 29 maja 2019 r. na sali obrad ( zgodnie  z  art. 28aa ust.7 i ust. 8  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym Dz. U.  J.T  z 2019 r. poz. 506 ) ,   po wcześniejszym  zgłoszeniu najpóźniej  dzień  przed sesją ,  Przewodniczącemu  Rady  Gminy.

 

 

                                                                        Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                                         Barbara  Brożek