livemarks

Zawiadomienie o terminie 10 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  18 .09. 2019 r.

Znak :Or. 0002.10.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

25  września    2019 r. ( środa)  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2.       Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Wręczenie  medali  „ Za Zasługi   dla  Obronności Kraju ”  .        
 4. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 5. Informacja w sprawie stanu przygotowania przedszkoli i szkół do roku szkolnego 2019/2020 w Gminie  Mędrzechów .
 6.  Przyjęcie sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy  Mędrzechów za I półrocze

               2019 r. .

 1.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy

            Mędrzechów na lata 2019 – 2021 .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej  Regulamin Wynagradzania  Nauczycieli 

           stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXII/127/09 Rady Gminy w Mędrzechowie z

          dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie  Regulaminu  Wynagradzania  Nauczycieli z późn. zm.

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2.    Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi   .  
 3. Zamkniecie obrad sesji.    

                                                                                                          

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady Gminy   

    

                                                                                         Barbara  Brożek