livemarks

Zawiadomienie o terminie XIII sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  11.03 2020 r.

Znak :Or. 0002.15.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

18 marca  2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy

            Mędrzechów  na  lata 2020-2025 .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany  w uchwale budżetowej   na rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

            sołeckiego  w budżecie  Gminy   Mędrzechów   

 1. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany  Regulamin utrzymania czystości  i porządku na

            terenie  Gminy   Mędrzechów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do  uchwały Nr XIV.86.2020 z dnia 5 lutego 

      2020 r.   w sprawie  określania szczegółowych warunków  przyznawania i

      odpłatności za usługi  opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem 

       specjalistycznych usług  opiekuńczych  dla osób z   zaburzeniami psychicznymi , oraz  

       szczegółowych warunków  częściowego lub  całkowitego zwalniania z opłat, a także 

       trybu ich pobierania  .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

            oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Mędrzechów na rok 2020.

 1. Przyjęcie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

            poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez

            jednostkę  samorządu terytorialnego  za rok. 2019  . 

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy  Gminy  Mędrzechów z

            organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa  w ustawie  o

            działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie    za rok 2019 .  

 1. Przyjęcie sprawozdania   z działalności finansowej i rzeczowej Gminnego Ośrodka 

             Pomocy Społecznej  w  Mędrzechowie za rok 2019 .

 1. Przyjęcie sprawozdania z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej 

             oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  na 2019 rok .

 1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów  o  działalności  w okresie między sesjami .
 2. Interpelacje , zapytania  i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
 3. Zamkniecie obrad sesji.   

                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek