livemarks

Zawiadomienie o terminie XIV sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  09.06 2020 r.

Znak :Or. 0002.16.2020

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

17 czerwca   2020 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy. 
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Mędrzechów .
 5. a) debata nad raportem ,
 6. b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy

               Mędrzechów.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów  z tytułu wykonania tego budżetu  :
 2. a) wystąpienie Wójta Gminy ,
 3. b) odczytanie uchwały składu orzekającego Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2019 r wraz z informacją  o stanie mienia gminy ,
 4. c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 5. d) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy ,
 6. e) dyskusja ,
 7. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Mędrzechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za 2019 rok ,
 8. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mędrzechów  z tytułu wykonania budżetu  za 2019 rok .

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie :

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

     Mędrzechowie za rok 2019 .

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Mędrzechów  na lata  2020-2025,

3) zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 ,

4) zwolnienia z podaytku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,   wskazanym grupom przedsiębiorców , których płynność finansowa uległa   pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji   ekonomicznych  z     powodu COVID-19 .

5) zmiany uchwały  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  i odwoływania 

   członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy  w rodzinie oraz szczegółowych

   warunków jego funkcjonowania ,

6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania  nieruchomości na rzecz

   Gminy    Mędrzechów  .

 1. Ocena Zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie za 2019 rok .
 2. 8. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności  w okresie między sesjami .
 3. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski  oraz udzielenie  odpowiedzi .
 4. Zamkniecie obrad sesji.

        Podstawa  prawna  do  urlopowania

        Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2020 r.  , poz. 713  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

a  prawna  do  urlopowania

        Na podstawie art. 25 ust. 3  ustawy z dnia  8 marca 1990  r. o samorządzie  gminnym      ( Dz. U.  JT. z 2019 r.  , poz. 506  z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić  radnego  od pracy zawodowej  w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy .                                                                                          

                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy  

   

                                                                                                   Barbara  Brożek