livemarks

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Czytaj więcej: Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi...

Trwa Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów
i gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Czytaj więcej: Trwa Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021

Zawiadomienie

Sołtys wsi Mędrzechów informuje,

że zebranie wiejskie odbędzie się

w dniu 20.06.2021 r. (niedziela) o godz. 1000

w sali Domu Ludowego

w Mędrzechowie

Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

W dniu 9 czerwca 2021 r. wyjątkowo w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie odbyła się Sesja Rady Gminy Mędrzechów, której zasadniczym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Brożek wg ustalonego i zatwierdzonego porządku obrad.

Cała procedura związana z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu odbyła się zgodnie z prawnymi wymogami. Ważnym jej punktem było rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za rok 2020, który to dokument został przedstawiony Radzie przez Wójta.

Czytaj więcej: Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania...