livemarks

XXX Sesja rady Gminy - podziękowania dla pracowników przechodzących na emeryturę.

W dniu 30 marca 2022 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy w Mędrzechowie - połączona z podziękowaniami dla P. Jerzego Kaczówki i P. Wiesławy Czupryna - pracowników, którzy zakończyli pracę i odeszli na emeryturę.

Obrady prowadziła Barbara Brożek – Przewodnicząca Rady.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli, Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj, dyrektorzy szkół, kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Sesja rozpoczęła się od podziękowań dla pracowników Urzędu, którzy w ostatnim czasie przeszli na emeryturę. Zaproszenie na sesje przyjął P. Jerzy Kaczówka, który przepracował w naszym urzędzie 39 lat. Zajmował różne stanowiska przez długi okres był Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a ostatnio inspektorem ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowo-obronnych.

Za wieloletnią pracę, duże zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych, sumienność i obowiązkowość oraz wiele innych pozytywnych cech - podziękował Wójt Krzysztof Korzec oraz Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Brożek. Do podziękowań i życzeń dołączyli także radni i inne osoby obecne na sesji.

Na emeryturę odeszła także P. Wiesława Czupryna - Kierownik GOPS, która przepracowała w naszym urzędzie także 39 lat. Z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć w Sesji. Pamiątkowe podziękowanie i życzenia zostały przekazane i wręczone osobiście przez obecną Kierownik GOPS P. Agatę Gibała.

 W dalszej części - realizując porządek obrad Rada podjęła uchwały, m.in. w sprawie :

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2022, upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Mędrzechów na rok 2022

Po przyjęciu wszystkich uchwał Wójt Gminy Krzysztof Korzec przedstawił swoją działalność w okresie między sesjami.

Następnie radni dyskutowali nad bieżącymi sprawami naszej gminy.

Po tym nastąpiło zamknięcie obrad sesji.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mędrzechów. Nagranie obrad sesji jest dostępne na https://medrzechow.sesja.pl/

Galeria