Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 114

Wczoraj 146

W tym tygodniu 114

W tym miesiącu 2379

Wszystkich odwiedzin 314041

livemarks

Zebranie Wiejskie Wsi Mędrzechów

OGŁOSZENIE
 
Sołtys wsi Mędrzechów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2022r. (niedziela) o godzinie 10:00 w Domu Ludowym w Mędrzechowie.
 
Na zebraniu zostaną omówione bieżące sprawy wsi i gminy.

„NIEstarość -spotkania międzypokoleniowe”

fio klucze logo
Grupa nieformalna „Klub Seniora Pozytywnie Zakręceni” działająca w porozumieniu z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Nasza Gmina Mędrzechów realizuje projekt pn. „NIEstarość- spotkania międzypokoleniowe”, który który współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, partnerem projektu jest Województwo Małopolskie, a Operatorem Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.
 
Podstawowym celem projektu jest zachęcenie osób dojrzałych do aktywności i integracji międzypokoleniowej poprzez stworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań.
W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty ”Uczenie rzeczy, których się nie uczy”, zajęcia „gimnastyka dla seniora, warsztaty decoupage, zaplanowano wyjazd na spektakl teatralny oraz organizację Dnia Międzypokoleniowego.
nowe fio

INFORMACJE O DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Czytaj więcej: INFORMACJE O DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Mędrzechów, dnia 29.09.2022r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Mędrzechów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mędrzechów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego , który można dostarczyć na plac obok Domu Ludowego w Grądach w dniach od 10 do 12 października , w godzinach od 9:00 do 15:00.

Zbiórka organizowana jest w ramach akcji „ STRAŻAKÓW WSPIERAJMY ELEKTROSPRZĘT ODDAJEMY”

zbiorka plakat

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości , aby pozbyć się z własnych posesji zalegającego i niepotrzebnego sprzętu.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce