livemarks

Podsumowanie sezonu drużyn młodzieżowych LZS Mędrzechów.

Drużyny młodzieżowe Szkółki Piłkarskiej LZS Mędrzechów zakończyły sezon letnio-jesienny. Najmłodsi zawodnicy z grupy Żak rywalizowali w turniejach szkoleniowych w których należeli do czołówki. Młodziki swój premierowy sezon w 3 lidze Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie zakończyli na 10 miejscu. Najstarsza grupa czyli Juniorzy również rywalizowali w lidze gdzie zajęli ostatecznie miejsce na najniższym stopniu podium. Teraz wszystkie drużyny przeniosły się już na hale gdzie trenują i za niedługo będą brać udział w turniejach.

Czytaj więcej: Podsumowanie sezonu drużyn młodzieżowych LZS...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 06.10.2022 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 14.10.2022 r. do 28.10.2022 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.”.

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Mędrzechów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

OGŁOSZENIE

Pilne: sprawa zakupu węgla

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez Gminy. Wójt Gminy Mędrzechów zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mędrzechów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Zgodnie z projektem ustawy prawo do zakupu węgla sprzedawanego przez gminy, po zagwarantowanej ustawowo cenie mają gospodarstwa domowe, które otrzymały lub otrzymają dodatek węglowy - 3000,00 zł. i nie nabyły do tej pory na sezon grzewczy 2022/2023 węgla po cenie niższej niż 2000 zł. Ilość węgla dostępną dla jednego gospodarstwa domowego będzie określać rozporządzenie właściwego ministra.

W sprzedaży będzie wyłącznie węgiel importowany.

Wstępną informację dotyczącą potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego należy składać telefonicznie na Nr telefonu:

  • 14 643 71 95,
  • 14 644 24 25

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 12 (I piętro) lub pokój Nr 3 (parter).

Z uwagi na ważność sprawy prosimy osoby zainteresowane o niezwłoczne podanie powyższych informacji. Pozwoli to wstępnie oszacować zapotrzebowanie na węgiel, który Gmina musi sprowadzić.

Pomoc klęskowa dla rolników

Urząd Gminy W Mędrzechowie informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych
zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
2) wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:
- 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
- 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;
 
Jeśli ze złożonych  w skali kraju wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca przewidzianą pulę środków, to do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planowanych kwot 5 lub 10 tys. zł

Czytaj więcej: Pomoc klęskowa dla rolników

Oferta Pracy

Oferta