Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 95

Wczoraj 121

W tym tygodniu 343

W tym miesiącu 2255

Wszystkich odwiedzin 322223

livemarks

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW z dnia 27 LISTOPADA 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2019

WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW

z dnia 27 LISTOPADA 2019 r.

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie
od   3 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

            Na podstawie art. 5 ust. 4, art.13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku  z art. 7 ust.1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), Uchwały Nr XI.69.2019 Rady Gminy Mędrzechów z dnia  13 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Wójt Gminy Mędrzechów zarządza
co następuje:

 • 1
 1. Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od 3 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Na realizację zadań przeznaczam kwotę 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
 • 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów
 3. na stronie internetowej www.medrzechow.net
 • 3

Realizację zadania powierzam Pani Renacie Pezdek Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof  Korzec

Ogłoszenie o konkursie

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Mędrzechów