livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
 
Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”


1.    Cel i przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie zmiany„Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2019 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:
Konsultacje rozpoczną się  14 września 2018 r. i  zakończą się w dniu 28 września 2018 roku.
 
3. Forma konsultacji:
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na stronie internetowej gminy Mędrzechów www.medrzechow.net;
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.
 
 
4. Zasięg terytorialny konsultacji:
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Mędrzechów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wójt Gminy Mędrzechów
mgr inż. Krzysztof Korzec