livemarks

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 30 listopada  2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. 2017r., poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy.
W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).