livemarks

Program "Wolni Od Azbestu"

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
 
W związku z realizacją projektu pn. ?Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego? w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Mędrzechów

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 03 października  2016 r. do 28 października 2016 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Mędrzechów, pokój  20

Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Edward Kmiecik w Urzędzie Gminy Mędrzechów , pok. Nr  19 oraz pod numerem telefonu  14 6437195.
 
                              
 
 
Wójt Gminy
                                Mgr inż. Krzysztof Korzec