livemarks

Pomoc klęskowa dla rolników

Urząd Gminy W Mędrzechowie informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych
zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
2) wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:
- 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
- 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;
 
Jeśli ze złożonych  w skali kraju wniosków będzie wynikać, że potrzebna jest kwota przekraczająca przewidzianą pulę środków, to do obliczenia wysokości wsparcia będzie stosowany się współczynnik korygujący. To oznacza, że finalna kwota pomocy ulegnie zmniejszeniu w stosunku do planowanych kwot 5 lub 10 tys. zł
 
Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publiczny.
 
Termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 listopada 2022r.  W związku z powyższym, informujemy o wydłużeniu do 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. oraz o terminie składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy.
 
Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:
 
 
Do zalogowania do aplikacji suszowej niezbędne jest posiadanie przez rolnika PROFILU ZAUFANEGO, oraz w dalszej kolejności danych do logowania do platformy eWniosek.
 
Profile zaufane są potwierdzane w Starostwie Powiatowym i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
WNIOSKÓW SUSZOWYCH NIE PRZYJMUJĄ URZĘDY GMIN