livemarks

INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘDRZECHOWIE

INFORMUJE, IŻ PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

            Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego choćby ze względów humanitarnych.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada  2022 r. pozostawia   się bez rozpoznania.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WZÓR WNIOSKU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego