livemarks

Nowe drogi w naszej gminie

Stan dróg w naszej gminie jest na zadawalającym poziomie, nie mniej jednak niektóre z nich już wymagały remontu. W ostatnim okresie ukończono inwestycje pn. ”Remont dróg gminnych na terenie gminy Mędrzechów”. Odbudowano pięć odcinków dróg o łącznej długości 4 389 m, za kwotę 1 847 621, 21 zł. Pieniądze na ten cel pozyskano z „Rządowego Funduszu Polski Ład”.

Nową nawierzchnię asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy, poboczami i innymi elementami zyskały następujące drogi:

  1. Droga gminna Wójcina – Odmęt Nr 180151K w msc. Wójcina, Odmęt - 955 m.
  2. Droga gminna Bór Mędrzechowski - Wólka Grądzka Nr 180158K w msc. Mędrzechów - 768 m.
  3. Droga gminna Mędrzechów Podkalenie - Zagórskie Błonie Nr 180159K w msc. Mędrzechów - 542 m.
  4. Droga gminna Kupienin - Tonia - Mędrzechów - Brzeźnica nr 180144K w msc. Kupienin, Mędrzechów - 1019 m.
  5. Droga gminna Grądy – Gruszów, Radwan, Podradwanie, Wola Mędrzechowska Nr 180142K w msc. Grądy 1 105 m.

Wykonawcami były firmy wyłonione zgodnie z zasadami zamówień publicznych.

Drogi służą całemu naszemu społeczeństwu, wpływają na poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników dlatego każda inwestycja w poprawę ich jakości jest konieczna i odczekiwana przez naszych mieszkańców. W obecnych warunkach są to inwestycje bardzo drogie, dlatego pozyskanie pieniędzy z dotacji zewnętrznych jest warunkiem koniecznym do ich wykonania. Na realizację w/w zadań z dotacji pozyskano 95% środków tj. 1 755 240 zł., a tylko 5 % pochodziło z budżetu gminy.

Galeria