livemarks

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w Gminie Mędrzechów

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., Gmina Mędrzechów opracowuje analizę skali zjawiska ubóstwa energetycznego. W efekcie przeprowadzonej analizy nastąpi identyfikacja problemu, oraz możliwe będzie oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Ubóstwo energetyczne (wg Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z dnia 2021.04.19 poz. 716) oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:


1) osiąga niskie dochody;
2) ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne;
3) zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Mając na uwadze powyższe prosimy, aby osoby które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego wypełniły przygotowaną w tym celu ankietę oraz dostarczyły ją do Urzędu Gminy w Mędrzechowie w terminie do 22 czerwca 2022 roku.

Złożenie ankiety pozwoli na oszacowanie wielkości zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie naszej gminy oraz wskazanie potencjalnych kosztów działań związanych z wyeliminowaniem powyższego zjawiska.

Ankietę wersji papierowej można otrzymać w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Ankietę w wersji elektronicznej można pobrać poniżej, 

>Ankieta.pdf<