livemarks

XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu 12 listopada 2021 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy w Mędrzechowie obecnej kadencji, na której gościł Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski. Posiedzenie prowadziła Barbara Brożek – Przewodnicząca Rady. Sesja przebiegała według ustalonego porządku obrad. Wójt na wstępie podziękował Posłowi P. Wiesławowi Krajewskiemu za dotacje przyznane naszej Gminie na realizacje inwestycji w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład” oraz „Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Jak podkreślił Wójt są to największe środki, które przyznano naszej Gminie na realizacje inwestycji gminnych tj. kanalizacji, remont budynku Urzędu Gminy, budowę dróg, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pawłowie. W swoim wystąpieniu Poseł Wiesław Krajewski przedstawił działania Sejmu i Rządu, które mają na celu wsparcie dla samorządów oraz pobudzenie rozwoju na szczeblu lokalnym oraz centralnym, głównie w zakresie zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 oraz wsparcie dla rodzin i samorządów w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład”. Swoje zadowolenie i podziękowanie na ręce Posła przekazali także Radni.

Realizując porządek obrad Rada podjęła uchwały, m.in. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2021, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025, udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Dąbrowskiego na refundację poniesionych kosztów na zrealizowanie zadania pn. :”Budowa chodnika perzy drodze powiatowej Nr 1307K w miejscowości Kupienin”, uchwalenia programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz inne.

Po przyjęciu wszystkich uchwał Wójt Gminy Krzysztof Korzec przedstawił swoją działalność w okresie między sesjami.
Następnie radni dyskutowali nad bieżącymi sprawami naszej gminy.

Po tym nastąpiło zamknięcie obrad sesji.
Z treścią wszystkich podjętych uchwał mogą Państwo zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mędrzechów. Nagranie obrad sesji jest dostępne na stronie.

Galeria