Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 101

Wczoraj 146

W tym tygodniu 101

W tym miesiącu 2366

Wszystkich odwiedzin 314028

livemarks

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 01.10.2021 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 07.10.2021 r. do 20.10.2021 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.”.

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Mędrzechów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2022 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.